Kurzy ATAC

Kvalita potravín

Kvalita potravín

Kvalita potravín by mala zaujímať každého spotrebiteľa, pretože rozhoduje o:

Faktom je, že ide o neuchopiteľný a teda ťažko definovateľný pojem, pretože záleží:

1. Aké kritériá zvolíme na hodnotenie kvality.
Tieto kritériá by mali byť merateľné, čo je základ pre debatu, či potravina je alebo nie je kvalitná. Najčastejšie sa pracuje so senzorickými vlastnosťami, chemickým zložením, fyzikálnymi vlastnosťami, množstvom mikrobiologických a toxikologických kontaminantov, dobou trvanlivosti, balením a značením.

2. Aký význam či dôležitosť jednotlivým kritériám priradíme.
Každý výrobok má vlastnosti, ktoré zaujmú konzumenta viac, než iné. Napríklad balenie a značenie potravín alebo ich chuť hrajú pri výbere produktu u väčšiny populácie oveľa väčšiu úlohu, než nutričné hodnoty alebo sledovanie obsahu aditív. Rozdielne preferencie má aj legislatíva, pre ktorú je najdôležitejšia bezpečnosť a hygiena, pritom nemalá časť populácie považuje za dôležitejšie kritérium obsah živín, iná zase faktor čerstvosti.

Pojem kvalita sa niekedy zamieňa s pojmom akosť, často sú používané ako synonymá. Kvalita je súbor vlastností, ktoré výrobok má (alebo ktoré by mal mať) na naplnenie funkcií, pre ktoré je určený (akosť sa teda prikláňa viac k legislatívou nastaveným kritériám a spadá pod legislatívny dozor).
Kvalitou potravín sú myslené všetky požiadavky, ktoré spotrebiteľ má, aby bol spokojný. Význam tohto pojmu smeruje viac k subjektívnemu hodnoteniu.

V praxi sa ešte môžeme stretávať s pojmom "bezpečná potravina", ktorý sa viac vzťahuje k hygienickej a zdravotnej nezávadnosti. Bezpečná potravina musí spĺňať chemické, fyzikálne a mikrobiologické požiadavky stanovené právnymi predpismi, teda nesmie poškodiť zdravie spotrebiteľa. Faktom je, že hotové výrobky prechádzajú pred vstupom do distribučnej siete radom kontrol a ich bezpečnosť je sledovaná aj v etape distribúcie a predaja konečnému zákazníkovi.

Pozrime sa podrobnejšie na všeobecné požiadavky na vnímanie a hodnotenie kvality potravín.

1. Obal

Plní tri funkcie:

  1. Ochrannú.
  2. Komerčnú (marketingovú).
  3. Informačnú.

Existujú legislatívou nastavené pravidlá, ktoré výrobcovia musia plniť. To znamená, že na obale výrobku musí byť uvedené určité spektrum informácií, čo je v podstate jediný seriózny zdroj informácií, ktoré k danému výrobku má spotrebiteľ k dispozícii:

- Pôvod – údaj o pôvode potraviny sa všeobecne nemusí vždy uvádzať, povinný je len pri niektorých potravinách (mäso, olivový olej, med...).

- Názov druhu, skupiny alebo podskupiny potravín – napríklad trvanlivé pečivo.

- Údaje o množstve výrobku – v jednotkách objemu, hmotnosti, prípadne počet kusov. Na pevných potravinách v náleve je nutné uvádzať celkovú hmotnosť a hmotnosť pevnej potraviny.

- Trvanlivosť – jedná sa o uvedenie dátumu trvanlivosti, do ktorého je potravina nezávadná.

- Šarže – jedná sa o množstvo druhovo totožných jednotiek, ktoré boli vyrobené za rovnakých podmienok (z rovnakej suroviny, v rovnakom čase).

- Zloženie – jedná sa o zloženie potraviny, o použití všetkých surovín a pridaných látok, potravinových doplnkoch, alergénoch a pod.

- Údaje o spôsobe skladovania – uvádza sa v prípade, že zlým skladovaním môže byť potravina znehodnotená.

- Údaje o spôsobe použitia – uvádza sa v prípade, ak hrozí poškodenie zdravotnej nezávadnosti alebo potravina môže byť zlým spôsobom použitia znehodnotená.

- Údaje o určení potraviny pre zvláštnu výživu – jedná sa o označenie napríklad bezlepkovej výživy, dojčenskej, pre diabetikov a pod.

- Údaje o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie – uvádza sa v situácii, keď potravina obsahuje látky, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre osoby so špecifickým postihnutím alebo pri konzumácii v nadmernom množstve (napr. upozornenie, že pri nadmernej konzumácii sa môžu dostaviť preháňavé účinky).

- Údaje o ošetrení ionizujúcim žiarením.

Aj napriek tomu, že pre mnohých spotrebiteľov ide o veľa informácií, prípadne ich vnímajú ako suché a nezáživné, sa vypláca ich v praxi sledovať. Pre človeka, ktorý to myslí s výživou aspoň trochu vážne, ide o dôležité informácie. Dobrá správa na tomto poli je, že s vývojom civilizovanej spoločnosti sa postupne rozširuje aj ich spektrum, takže informovanosť o kvalite potravín sa vďaka tomu neustále zlepšuje. To ale na druhú stranu neznamená, že takto dobre dostupné informácie každý spracuje, pretože obrovské množstvo ľudí pri výbere vhodných potravín "nestráca čas" štúdiom týchto informácií.

Dôležité sú predovšetkým informácie o zložení, kde je k dispozícii zoznam surovín, z ktorých je daný produkt vyrobený, a to v zostupnom poradí. Takto napr. spotrebiteľ uvidí, či potravina obsahuje pridaný cukor, prípadne zistí spektrum použitých aditív.

2. Nutričná hodnota

Nutričná hodnota je daná zložením potraviny. Pre každého spotrebiteľa má význam iné spektrum údajov - niekto cieli na energetickú hodnotu, ďalší zase na zastúpenie makroživín, soli či niektorých špecifických látok (antioxidanty a pod.).

3. Senzorická kvalita

Hodnotí sa na základe vzhľadu, vône, chuti a konzistencie. Spotrebiteľ sa najčastejšie rozhoduje na základe chuti a vône, od ktorých sa odvíja najsilnejšie pocity.

4. Trvanlivosť

Používajú sa dva pojmy:

A) Dátum minimálnej trvanlivosti.
Ide o minimálnu dobu, počas ktorej je potravina zdravotne nezávadná. Po uplynutí tejto doby môže byť potravina naďalej predávaná, ale v obchode musí byť ponúkaná oddelene s informáciou o uplynutí minimálnej trvanlivosti a musí byť zdravotne stále nezávadná.

B) Dátum použiteľnosti.
Uvádza sa u potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, s uvedením nápisu „spotrebujte do“. Po uplynutí tejto doby sa potraviny nesmú predávať.

5. Prídatné látky

Sú prírodného aj chemického pôvodu ako súčasť moderných technológií spracovania potravín. Používajú sa na predĺženie trvanlivosti, lepší vzhľad, chuť, vôňu, konzistenciu a pod. Tieto látky sa označujú písmenom E a číselným kódom, toto značenie je medzinárodne platné.

6. Konzumná pohotovosť

Mnohí ľudia vnímajú ako súčasť kritérií kvality aj pohodlnosť pri manipulácii s potravinou, najviac sa to týka predpripravených potravín (polotovary a pod.). Tieto produkty síce šetria spotrebiteľovi čas a energiu vynaloženú na prípravu pokrmu, z dôvodu technologických úprav sú ale väčšinou nutrične chudobnejšie.

A práve ich nutričný potenciál je silne problematický faktor, pretože aj vedecké výskumy poukazujú na to, že konzumácia ultrazpracovaných potravín môže zásadne prispievať k rozvoju mnohých civilizačných chorôb. V súčasnej dobe bohužiaľ neexistuje jednotná a všeobecne prijímaná klasifikácia tohto pojmu. Zjednodušene povedané však ide o priemyselne upravené potraviny, ktoré obsahujú 5 a viac rôznych ingrediencií. Konzumácia takýchto potravín vedie k vyššiemu kalorickému príjmu. Niektorí odborníci sú dokonca presvedčení o  tom, že tieto potraviny spĺňajú podmienky pre definíciu návykových alebo toxických látok (obsah cukrov, aditív, trans mastných kyselín...).

Prevedené do praxe to znamená, že obmedzenie konzumácie silne priemyselne sprocesovaných potravín alebo najlepšie ich úplné vyradenie z jedálnička je absolútnym základom pre úspešnú prevenciu celého radu civilizačných ochorenie - najčastejšie sa cituje cukrovka II.typu, ďalej srdečne-cievne choroby, na všeobecnej rovine potom ochorenia spojené s prozápalovým prostredím organizmu.

V praxi sa inštitúcie aj firmy snažia o zavedenie (rádoby transparentného) systému, ktorý by slúžil ako jednoduchý ukazovateľ kvality potravín. Takéto snahy sú na jednej strane chvályhodné, pretože ich cieľom je uľahčiť spotrebiteľom prácu pri výbere (nákupe) vhodných potravín. Na druhej strane sa však ukazuje, že je veľmi ťažké až nemožné nájsť univerzálny kľúč, ktorý by poslúžil ako univerzálne platný hodnotiaci nástroj.

Jedným z typických príkladov je medzinárodne používaný "Nutri-score". Tento systém prevádza nutričnú hodnotu výrobku do kódu zloženého z 5 písmen (A-B-C-D-E), kde každé má vlastnú farbu (tmavo zelená, svetlo zelená, žltá, oranžová, červená). Kód sa počíta na základe hodnotenia zloženia a nutričných údajov v 100 g/ml potraviny/nápoja.
Používa sa škála od -15 (najlepšia) do +40 (najhoršia).

Body sa pričítajú s rastúcim obsahom:
- energie,
- nasýtených tukov,
- cukru, 
- soli.

Body sa odčítajú za percentuálne vyšší obsah:
- ovocia,
- zeleniny,
- strukovín,
- orechov,
- vlašského, olivového a repkového oleja,
- bielkovín,
- vlákniny.

Na prvý pohľad sa tak jedná o skutočne jednoduchý a transparentný systém, hlbšia analýza ale odhalí pomerne zásadné slabiny:
Systém je postavený na veľmi jednoduchom algoritme, nezapočítava tak napr. obsah vitamínov a minerálnych látok, čo je pre hodnotenie nutričnej kvality pomerne dôležitý faktor.
Produkuje tak kontroverzné výsledky, keď napr. olivový olej, údený losos alebo niektoré druhy syrov majú označenie písmena D (druhé najhoršie), naopak hranolky alebo chipsy sa pohybujú v kategóriách A-B.

Pretože kvalita potravín absolútne zásadným spôsobom ovplyvňuje nielen koncepciu jedálnička, ale aj naše zdravie, je táto téma ústredným prvkom výučby vo všetkých našich kurzoch. Našou filozofiou je prevádzať teóriu do praxe, čo sa študenti učia prostredníctvom vytvárania rôznych stravovacích plánov na výukovej aplikácii ZOF. Jej súčasťou je rozsiahla databáza potravín, z ktorých vytvárajú recepty a súčasne sa u nich učia rozlišovať ich kvalitu.

Túto základnú znalosť – teda schopnosť definovať a preferovať kvalitné potraviny, si každý absolvent našich kurzov odnáša do praktického života.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Vladimíra Vavroušková

Zdravím sa zaoberám už nejaký čas. Došla som k nemu cez svoj osobný rozvoj a keď sa ku mne dostali knižky od Luisy Hay, tak sa mi tento pohľad na choroby cez psychosomatickú stránku páčil. Postupne som začala vnímať choroby inak a keď sa mi niekto zmienil, že má nejakú chorobu, tak mi hneď napadlo, čo za tým je. Na samom začiatku mojej cesty k zdraviu ale bola moja cukrovka, ktorou som mala asi 5 rokov. Postupne som sa jej zbavovala a vďaka svojmu prístupu k výžive sa mi vracala do života. Vlani som sa ale rozhodla, že zmením svoje stravovanie. Prešla som zo dňa na deň z "masaritánstva" na raw 4till av septembra toho istého roku, som už hodnoty mala v poriadku. Zvládla som vďaka zmene životného štýlu zlikvidovať aj ďalšie choroby (napr. Candida). A tak som sa rozhodla že budem pomáhať pochopiť túto chorobu - Cukrovku "Dvojku" aj ostatným, ktorí túto chorobu majú. Bála som sa však, že by som ľuďom mohla ublížiť a tak som najskôr absolvovala u Mgr. Martina Jelínka kurz Výživa pri cukrovke. Poctivo som si jeho spracovanie prepísala slovo od slova do zošita. Vtedy som pochopila, že na to aby som mohla pomáhať ďalej a bezpečne, sa musím ešte viac vzdelávať. Po dlhom hľadaní na internete som dospela k názoru, že aj ďalšie štúdium budem absolvovať u M. Jelínka. Som veľmi rada, že som sa tak rozhodla, pretože kurz splnil to, čo som od neho očakávala. Pochopila som súvislosti ako to v tele funguje, keď niečo zjeme, čo je pre cukrovkára veľmi dôležité. Tiež som pochopila, že aj keď mi pomohla radikálna zmena bez mäsa, živočíšnych produktov, len na ovocí a zelenine, nemusí toto fungovať u iných. Naučila som sa tu rešpektovať ostatných v tom, čo jedia. Počas pol roka som tiež pripustila, že aj suplementy vo výžive sú veľmi dôležité. Získala som k nim dôveru, ktorá mi pred vstupom do kurzu chýbala. Som tiež rada, že som sa dozvedela, ako je to so somatotypmi v oblasti výživy. Také informácie som na internete nikde nenašla. Páčilo sa mi aj nahliadnutie do Ajurvédy a TČM. Aj keď teraz nie som rozhodnutá, ktorým smerom sa vydám. Po technickej stránke som si kurz tiež obľúbila. V kurze som sa naučila pracovať s myšlienkovými mapami, vďaka ktorým som si učivo lepšie zapamätala. Ale čo ma najviac zaujalo, bola možnosť vytvárať jedálničky cez hru ZOF. Veľmi sa mi páči. Našla som na internete podobné aplikácie, ale "ZOFku" nikto nemá. Je jednoduchá, prehľadná, dobre a jednoducho sa s ňou pracuje. V kurze je aj online poradňa, kde Martin Jelínek trpezlivo odpovedá na otázky študentov. Teším sa na ďalšie kurzy Martina Jelínka. Ďakujem týmto za možnosť kurz absolvovať online, pretože žijem mimo SR a tiež za to, že svoje skúsenosti odovzdáva ďalej. Kurz môžem odporučiť, pretože som s touto výučbou bola veľmi spokojná.

Ivan Rajkó

Dlho som hľadal pre mňa najideálnejší kurz.Nenašiel som nič tak komplexné ako tento kurz na Slovensku. Kurz bol nad moje očakávania a bude mi nesmierne chýbať.Poznatky z ajurvédy využívam v osobnom živote a určite ich budem aplikovať aj na svojich klientov.Po kurze mám úplne iný pohľad na stravovanie a som s ním nesmierne spokojná.Ďakujem pánovi Jelínkovi a jeho tímu za všetko.

Ing. Jitka Růžičková

Kurz Poradca pre výživu a suplementáciu bol plný prekvapení - musím dodať, že veľmi príjemných. Prvé prekvapenie sa týkalo množstva látky, ktoré sme prebrali iba za polrok. Tak obsiahle štúdium som nečakala. Pán Jelínek naozaj pripravil mnoho zaujímavých tém, ktoré mi otvárali ďalšie a ďalšie dvere v oblasti zdravého stravovania. Ďalším prekvapením bol celistvý pohľad na naše telo a pochopenie, že pokiaľ nepoznáme príčinu problému, nepohneme sa z miesta. Čím by som najviac chcela poďakovať pánovi Jelínkovi, je hlavne jeho ľudský prístup, jednoduché vysvetľovanie celého zložitého systému zdravej výživy a hlavne jeho ochota kedykoľvek podať pomocnú ruku. Po absolvovaní tohto kurzu sa mi všetky informácie prepojili, prehĺbili a potvrdilo sa mi, že som sa vydala správnym smerom.