Kurzy ATAC

Všeobecné obchodné podmienky ATAC spol. s r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri objednávaní tovaru a poskytovaní vzdelávacích služieb.

1. Vymedzenie zmluvných strán

Predávajúcim je ATAC spol. s r.o., so sídlom Obrovského 2138/12, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 47544376, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, spisová značka C 31955 (ďalej len Predávajúcim“).

Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru a/alebo vzdelávacích služieb Predávajúceho elektronicky prostredníctvom internetových stránok www.kurzyatac.cz (ďalej len „Kupujúci“).

2. Predaj tovaru

2.1 Informácie o tovare a cene

Informácie o tovare a cene uvádzané Predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny. Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené v objednávkovom formulári. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby. Kupujúci je povinný vykonať úhradu na svoje náklady. V prípade, že Kupujúci nevykoná úhradu na svoje náklady, tzn., náklady na transakciu budú započítané na vrub Predávajúceho, bude Kupujúcemu vystavená dodatočná faktúra na doplatok tejto sumy. Prijatie objednávky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím objednávky. Potvrdenie obsahu objednávky uzavretej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu objednávky, nemá právne účinky. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany Kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

2.2 Doručovanie tovaru a cena doručenia

Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v prípade dodania na dobierku najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval. Pri dodaní doporučene sa vyžaduje platba vopred. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu ihneď po pripísaní platby na účet Predávajúceho. Riadnu faktúru – daňový doklad obdrží Kupujúci na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke, najneskôr do 5 pracovných dní od pripísania čiastky na účet Predávajúceho.

2.3 Zrušenie objednávky tovaru

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku kedykoľvek pred dodaním tovaru. Pri platbe vopred, teda doporučene, sa nezaplatením objednávky do 14 dní objednávka automaticky ruší.

3. Predaj vzdelávacích akcií

3.1 Informácie o cene, splátkach, zľavách a termínoch vzdelávacích akcií

Vzdelávacou akciou sa rozumie kurz, seminár (školenie), pobytový seminár, beseda alebo prednáška. Predávajúcim a súčasne poskytovateľom vzdelávacích akcií je spoločnosť ATAC spol. sr.o.

Termíny a ceny vzdelávacích akcií vrátane všetkých zmien uverejňuje Predávajúci na svojich internetových stránkach www.kurzyatac.cz.

Predávajúci môže termíny vzdelávacích akcií v priebehu roka upravovať podľa svojich podmienok a prevádzkových možností, ale termín môže zmeniť najneskôr v deň uzávierky prihlášok.

Cena vzdelávacej akcie je pre daný turnus pevne stanovená, avšak Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ju (zmena DPH, kurz cudzej meny, …).

Vzdelávacie akcie v základnej cene zahŕňajú:

 • výučbu podľa osnovy;
 • materiály v elektronickej alebo tlačenej podobe (ak je uvedené v podmienkach danej vzdelávacej akcie);
 • pobyt a stravu (ak je uvedené v podmienkach pobytového seminára);
 • pravidelné telefonické a e-mailové konzultácie s lektorom (s výnimkou jednodňových seminárov, besied a prednášok);
 • vykonanie záverečných skúšok podľa typu vzdelávacej akcie (ak je uvedené v podmienkach úspešného absolvovania);
 • vydanie osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej akcie po úspešnom zložení záverečných skúšok podľa typu vzdelávacej akcie (ak je uvedené v podmienkach úspešného absolvovania).

Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená dňom zaplatenia objednávky.

O povolení úhrady kurzu Poradca pre výživu a suplementáciu na splátky rozhoduje Predávajúci. V prípade nezaplatenia splátky podľa splátkového kalendára si Predávajúci vyhradzuje právo pozastaviť kurz Kupujúcemu ku dňu splátky do doby jej úhrady a pripísania čiastky na účet Predávajúceho.

Na splátky nie je právny nárok.

O spôsobe, dobe platnosti a výške zliav rozhoduje Predávajúci. Zľavy sú poskytované absolventom a súčasným študentom kurzu „Poradca pre výživu a suplementáciu“ na vybrané vzdelávacie akcie. Na uplatnenie zľavy Kupujúcim, je nevyhnutné podanie objednávky ako prihlásený užívateľ. Dodatočným žiadostiam o poskytnutie zľavy Predávajúci nie je povinný vyhovieť.

Na zľavy nie je právny nárok.

Vzdelávacia akcia bude usporiadaná, pokiaľ počet prihlásených a platiacich účastníkov dosiahne minimálny počet potrebný na uhradenie nákladov (minimálny počet účastníkov je rôzny podľa druhu vzdelávacej akcie, miesta konania a závisí od nákladov za prenájom prednáškových sál, ubytovania a dopravu lektora).

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené v objednávkovom formulári. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby. Kupujúci je povinný vykonať úhradu na svoje náklady. V prípade, že Kupujúci nevykoná úhradu na svoje náklady, tzn., náklady na transakciu budú započítané na vrub Predávajúceho, bude Kupujúcemu vystavená dodatočná faktúra na doplatok tejto sumy.

Prijatie objednávky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím objednávky.

Potvrdenie obsahu objednávky uzavretej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu objednávky, nemá právne účinky.

Zhrnutie objednávky je Kupujúcemu zaslané ihneď v automaticky vygenerovanom e-mailu.

Kupujúci je povinný uhradiť kurzovné do 14 dní odo dňa podania objednávky, najneskôr však v deň organizovania vzdelávacej akcie v hotovosti.

Pri naplnení kapacity vzdelávacej akcie sú prihlásení zaraďovaní podľa poradia v evidencii prihlásených. Neskôr prihláseným je pri naplnení kurzu ponúknutý náhradný termín. Ak Kupujúci neuhradí cenu vzdelávacej akcie do termínu splatnosti, stratí poradie a v prípade naplnenia kapacity nemusí byť prijatý.

Kupujúci, ktorý neuhradí cenu vzdelávacej akcie v určenom termíne pred jej začatím (najneskôr v deň začatia v hotovosti) nebude prijatý.

Ak z akýchkoľvek dôvodov dôjde k zrušeniu vzdelávacej akcie, vráti Predávajúci prijatú peňažnú čiastku najneskôr do 7 dní od dodania čísla bankového účtu Kupujúceho.

Riadnu faktúru – daňový doklad dostane Kupujúci na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke, najneskôr do 5 pracovných dní od pripísania čiastky na účet Predávajúceho.

3.2 Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy bude Kupujúcemu účtovaný storno poplatok podľa typu vzdelávacej akcie:

 • a) V prípade všetkých prezenčných a dištančných kurzov okrem „Poradcu pre výživu a suplementáciu“ a v prípade seminárov (školení) sú storno podmienky nasledujúce:
  Pokiaľ Kupujúci zruší účasť na kurze, najneskôr však 3 dni pred začiatkom kurzu, nebude mu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci zruší účasť na kurze menej ako 3 dni pred začiatkom kurzu, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 20 % z ceny kurzu. Pokiaľ Kupujúci zruší účasť v deň konania kurzu alebo bude jeho neprítomnosť spôsobená „vyššou mocou“ (počasie, dopravná situácia a pod.), nemá nárok na vrátenie kurzovného.
 • b) V prípade kurzu „Poradca pre výživu a suplementáciu“ v on-line aj dištančnej forme sú storno podmienky nasledujúce:
  Pokiaľ Kupujúci zruší účasť najneskôr 5 dní pred zahájením kurzu, nebude mu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci zruší účasť 4. až 1. deň pred zahájením kurzu, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 10 % z ceny kurzu. V prípade, že Kupujúci zruší účasť do 7 dní po začatí kurzu a odstúpi od zmluvy, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 85 EUR vr. DPH. Odstúpenie od zmluvy doručí Kupujúci Predávajúcemu písomne ​​(e-mailom alebo doporučeným písaním), a to najneskôr 7. deň od začiatku kurzu. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti: meno a priezvisko, adresu, označenie turnusu, číslo účtu pre vrátenie kurzovného, ​​dátum a vlastnoručný podpis. Na neskoršie odstúpenie od zmluvy nebude braný ohľad. V takom prípade bude Kupujúcemu ponúknutá možnosť pokračovať v štúdiu kurzu „Poradca pre výživu a suplementáciu“ v najbližšom organizovanom turnuse.
 • c) V prípade všetkých ostatných on-line kurzov sú storno podmienky nasledujúce:
  Pokiaľ Kupujúci odstúpi od zmluvy po jej uhradení, ale ešte skôr, než mu boli zaslané prihlasovacie údaje do študijnej sekcie, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 20 % z ceny kurzu. Po tom, čo sú Kupujúcemu zaslané prístupové údaje do študijnej sekcie, nemôže odstúpiť od zmluvy a nemá nárok na vrátenie kurzovného (kurz mu už bol poskytnutý).
 • d) V prípade spoplatnených besied alebo prednášok sú storno podmienky nasledujúce:
  Pokiaľ Kupujúci zruší účasť na besede alebo prednáške, najneskôr však 3 dni pred jej konaním, nebude mu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci zruší účasť menej ako 3 dni pred dňom konania alebo bude jeho neprítomnosť spôsobená „vyššou mocou“ (počasie, dopravná situácia a pod.), nemá nárok na vrátenie vstupného. Kupujúci môže prenechať svoje miesto náhradníkovi, ktorý sa preukáže faktúrou alebo menom a variabilným symbolom Kupujúceho alebo písomne ​​(e-mailom alebo doporučeným písaním) požiada Predávajúceho o prevedenie vstupného na najbližšiu organizovanú besedu alebo prednášku, iba za podmienky, že sa jedná o pravidelne sa organizujúcu /opakujúcu akciu.
 • e) V prípade pobytových seminárov sú storno podmienky nasledujúce:
  Pokiaľ Kupujúci zruší účasť na pobytovom seminári, najneskôr však 14 dní pred jeho začiatkom, nebude mu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci zruší účasť menej ako 14 dní pred začiatkom pobytového seminára, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny kurzu. Pokiaľ Kupujúci zruší účasť 3 dni a menej pred začiatkom pobytového seminára alebo bude jeho neprítomnosť spôsobená „vyššou mocou“ (počasie, dopravná situácia a pod.), nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

Predávajúci je povinný vrátiť peňažnú čiastku zníženú o storno poplatok, a to do 14 dní od dátumu písomného doručenia (e-mailom alebo doporučeným písaním) odstúpenia od zmluvy. Bankové poplatky spojené s transakciou do zahraničnej sú započítané na vrub Kupujúceho.

Ak Kupujúci zakúpi kurz u sprostredkovateľa (nejedná sa o obchodného zástupcu), storno podmienky podliehajú obchodným podmienkam sprostredkovateľa.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, alebo pri zmluvách o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k plneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Poskytovanie osobných študijných kódov tretej strane

Kupujúci sa zaväzuje, že nebude poskytovať svoje prihlasovacie údaje a študijné materiály tretej strane. Všetky vzdelávacie akcie vrátane študijných materiálov sú majetkom Predávajúceho, ich šírenie nie je povolené. Použitie osobných prihlasovacích údajov je Predávajúcim monitorované.

V prípade porušenia vyššie uvedených podmienok, bude Kupujúcemu okamžite zamedzený prístup do študijnej sekcie bez nároku na vrátenie akejkoľvek časti kurzovného a uhradí pokutu vo výške 450 EUR. Pokuta je splatná do 14 dní odo dňa, kedy bol Kupujúci vyzvaný Predávajúcim k vysvetleniu vzniknutej situácie.

5. Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, súhlasí Kupujúci so spracovaním osobných údajov Predávajúcim poskytnutých v súvislosti s objednaním tovaru a služieb, a to za účelom zaradenia do databázy Predávajúceho a ďalšieho marketingového spracovania, najmä na ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení.

6. Účinnosť a zmeny obchodných podmienok

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 19. 5. 2022 a v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky. Predchádzajúcimi obchodnými podmienkami sa však riadia kúpne zmluvy, ktoré boli uzavreté za ich účinnosti.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť obchodné podmienky a nie je povinný o tom informovať. Je zodpovednosťou Kupujúceho, aby sa zoznámil so znením obchodných podmienok pri uzatváraní každej kúpnej zmluvy.

7. Záverečné ustanovenia

Prípady a vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia platnou právnou úpravou Českej republiky.

ATAC spol. s r.o.