Jak přistupujeme k vědeckým výzkumům

Odborníci aj laici na celom svete neustále diskutujú o tom, ako by mala vyzerať správna strava. Tí "múdrejší" sa zhodujú, že by mala zodpovedať individuálnym požiadavkám každého človeka. Každý človek by sa preto mal stravovať iným spôsobom. Na teoretickej úrovni toto tvrdenie znie dobre, horšie je to už s jeho aplikáciou do reálnej praxe.

Najzásadnejším problémom je, ako máme vlastne tieto individuálne potreby tela vyhodnocovať. V podstate tu existujú dva diametrálne odlišné prístupy:

Prvý, historicky zakorenený a takzvaný "prirodzený", vychádza z dlhodobého pozorovania správania organizmu v rôznych situáciách, ktoré sa potom snažíme interpretovať vlastným špecifickým spôsobom. Okrem toho, že je k takejto činnosti potrebné určité znalosti ľudskej anatómie a fungovanie metabolizmu, a súčasne praktických skúseností, nie je na ňom nič zložité ani náročné. Podľa kvality stolice, nervovo-svalovej koordinácie, prejavov stresu, kvality vlasov, nechtov a pokožky a mnohých ďalších ukazovateľov môžeme usudzovať, čo sa deje v tele na úrovni metabolických procesov a zároveň ako organizmus v týchto smeroch reaguje na kvalitu stravy.
Tento systém je teda založený na pozorovaní, pocitoch (intuícii), skúsenostiach a odhadoch. Presnosť je preto veľmi pochybná. Je to však relatívny názor, pretože zástancovia týchto metód majú v rukáve pomyselné eso v podobe skutočnosti, že biologické procesy prebiehajúce v živých organizmoch sú dynamické, flexibilné, adaptabilné a ako celok prakticky nekvantifikovateľné. A v tomto smere majú pravdu, pretože všetko, čo v živom organizme nameriame pomocou akejkoľvek analytickej metódy, je len odrazom aktuálneho stavu fungovania jeho čiastkovej časti. Každým okamihom má tendenciu sa meniť, navyše každá časť tela sa vo svojom správaní a prejavoch v prevažnej väčšine prípadov podriaďuje pravidlám celku. Takto napríklad fungujú systémy ajurvédy alebo tradičnej čínskej medicíny už mnoho tisícročí. A v praxi naozaj fungujú.

Napriek tomu nie je prekvapujúce, že značná časť populácie má prirodzenú tendenciu zamerať svoju pozornosť na presnejšie diagnózy a z nich vyplývajúce diétne systémy. Druhý prístup k hodnoteniu metabolických procesov sa teda snaží byť čo najpresnejší. Je typicky analytický a označuje sa ako moderne vedecký. Je založený na princípoch, ktoré dnešná veda stanovila ako základ pre svoje fungovanie. Teda z citátu, ktorý predniesol francúzsky filozof René Descartes - "Pochybujem, teda myslím, myslím, teda som". Moderná veda si stanovila určité pravidlá, kde medzi základné patria:

1. Vedenie.
To znamená schopnosť skutočne preukázať, že to, čo skúmame, je založené na poznatkoch, a nie na domnienkach. Vedec je človek, ktorého úlohou je prostredníctvom racionálneho poznávania neustále hlbšie vnikať do podstaty skúmaného problému. Tieto objektívne poznatky potom pomocou logiky formuluje do konkrétnych pojmov, teórií a zákonov. Podľa pravidiel vedy teda nie je priestor pre žiadne subjektívne domnienky.

2. Spochybňovanie.
Proces spochybňovania je hnacím motorom pre postup vpred, pretože čokoľvek spochybňujeme – hoci sa môže jednať o novo objavenú skutočnosť – pomáha odkryť ďalšie uhly pohľadu na danú problematiku. Veda sama o sebe vznikla z filozofie, ktorá je platformou pre úvahy umožňujúce proces spochybňovania a kladenia si otázok, ktoré posúvajú úroveň poznania o kus ďalej.

Vedecký prístup sám o sebe je nevyhnutný, pretože dokáže odhaľovať skutočnosti vedúce k poznaniu. Pri snahe aplikovať vedecké poznatky pomocou vedeckého prístupu na správanie biologických systémov (t. j. na prejavy metabolizmu, zdravia alebo vzťahu stravy a zdravia) však naráža na zásadný problém v podobe neschopnosti nájsť kľúč, ktorý by umožnil spojiť obrovské množstvo informácií do funkčného celku. Dôvodov je niekoľko:

Na úrovni rýdzo teoretickej vedy je to neprehľadnosť daná stále rastúcim počtom novo objavených skutočností (informácií) – dochádza tak k stavu, ktorý veľmi trefne popisuje príslovie „Pre samé stromy nevidíme les“.

V praxi potom realitu „deformujú“ zlé interpretácie vedcov, ich egoistické snahy presadiť svoju teóriu či nekompromisné ekonomické zákony ponuky a dopytu, cez ktoré je práca väčšiny vedcov financovaná s konkrétnym (často skrytým) zámerom zo strany investora.

Zjednodušene povedané, existuje značný rozdiel medzi tým, čo vedci dokážu objaviť a definovať, a tým, ako sa tieto poznatky uplatňujú v praxi. Typickým príkladom (navyše obludných rozmerov) je systém farmaceuticko-medicínskeho komplexu a jeho zúfalá neschopnosť riešiť chronické zdravotné problémy, s ktorými si naopak dokážu elegantne poradiť nevedecky pracujúce alternatívne smery.

V rámci štúdia, ktoré poskytujeme, tak riešime, aké informácie a z akých zdrojov študentom prezentovať. Nielen že existuje nepreberné množstvo informácií týkajúcich sa zloženia a vlastností stravy a ich vplyvu na správanie jednotlivých buniek, tkanív, orgánov i systémov, ale aj obrovské množstvo ich možných interpretácií:
Pokiaľ budeme zaujímať rýdzo vedecký prístup, sme toho názoru, že budeme záujemcov o celostný pohľad na výživu silne obmedzovať v ich rozhľade a sčasti aj mystifikovať, a súčasne porastie stupeň nepochopenia a nedorozumenia, pretože:

1. Poskytneme príliš veľa informácií.

2. Je problém vybrať tie správne informácie. Teda odkazovať na konkrétne štúdie, o ktorých môžeme byť presvedčení, že sú "správne".

Zďaleka nie všetky vedecké bádania zaoberajúce sa určitou problematikou majú tendenciu sa zhodovať. Často býva opak pravdou - jedna vedecká štúdia popiera svojimi výsledkami a tvrdeniami štúdie iné.
V kurzoch sa preto snažíme podávať informácie spôsobom, ktorý vedie k premýšľaniu a hľadaniu vlastnej cesty. Niektorým ľuďom sa to nepáči, pretože nechcú pochopiť, že neexistuje jednotný systém alebo prístup k stravovaniu. Život je ale vo svojom prejave nekonečne rozmanitý a to našťastie platí aj o prístupe k stravovaniu, ktorý v tejto podobe rešpektujeme.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Jaroslav Hollmann

Keď som sa začal zaujímať o oblasť zdravia, zistil som, že názor jedného človeka je názor druhého. Informácie z rôznych zdrojov sa často líšia alebo si navzájom odporujú. Bol to pre mňa chaos, z ktorého ma vyviedol kurzVýživové a doplnkové poradenstvo. Vďaka holistickému prístupu som sa naučila myslieť v širších súvislostiach, zbavila som sa zdravotných problémov a získala veľmi prospešné informácie. Oceňujem aj prístup pána Jelínka, ktorý mi vždy rýchlo a ochotne odpovedal na moje otázky, či už sa týkali kurzu alebo iných záležitostí. Kurz môžem všetkým vrelo odporučiť.

Kateřina Kmínková

Rozhodla som sa študovať kurz výživového poradcu, pretože som chcela začať robiť niečo nové, čo by ma bavilo, napĺňalo a bolo prospešné pre všetkých. Toto všetko som už vo svojej bývalej práci nenachádzal. Kurz sa mi veľmi páčil, myšlienkové mapovanie bolo jednoduché a zároveň veľmi poučné. Jeho veľkou výhodou je aj systém ON-LINE kurzov, ktoré som mohol absolvovať z domu, keď som mal čas. Kurz mi pomohol nielen prehĺbiť si vedomosti o zdravej výžive a naučiť sa veľa nových vecí, ale aj úplne zmeniť názor v niektorých oblastiach. Veľmi som ocenila aj zrozumiteľné vysvetlenie základov ajurvédy a tradičnej čínskej medicíny. Kurz výživového poradcu mi pomohol v mojom novom kariérnom štarte a teším sa na svojich zákazníkov.

Eduard Bránický

www.eduardbranicky.cz

Šesťmesačný kurz Poradca pre výživu a doplnky stravy bol prvý kurz, na ktorý som sa prihlásila, takže som nevedela, čo mám očakávať. Učiť sa teóriu každý deň a potom ju uplatniť v praxi v skvelej aplikácii ZOF. Nad niektorými úlohami som sedel celé hodiny, netvrdím, že som sa pri tom vždy usmieval, boli dni, keď som to všetko "preklínal"... veľa teórie, testov a úloh, ktoré som musel vypracovať, ale nikdy som nezabudol, prečo to robím, a keď sa teraz obzriem späť, môžem povedať: Stálo to za to! Neviem si predstaviť, že by mi iný kurz dal viac ako tento od pána Jelínka. Veľkú zásluhu na tom má prepracovaná aplikácia ZOF, s podobnou som sa nikde inde nestretol, a to je jedna z najväčších predností tohto kurzu. Samozrejme, všetka teória bola spracovaná tak, aby bola zrozumiteľná, nadväzovala na seba, jej zapamätanie bolo podporené každodennými praktickými testami. Skvelá je aj príručka pre študentov, ktorá je sama o sebe študijným materiálom a možno z nej čerpať množstvo informácií. Pre mňa je však najväčšou genialitou aplikácia ZOF (a prístup prednášajúceho), vďaka ktorej je možné okamžite aplikovať celú preštudovanú teóriu do praxe. Som rada, že som si nevybrala kurz, ktorý sa obmedzuje na makroživiny a ich pomer, glykemický index a kalorický deficit. Tento kurz výživového poradcu je plnohodnotný, opisuje všetky možné pohľady na stravu a doplnky stravy a predovšetkým poskytuje holistický pohľad na výživu a fungovanie tela, kde všetko so všetkým súvisí. Budem sa odvolávať na tento kurz a odporúčať ho všade, kde budem môcť.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu