Kurzy ATAC

Ako pristupujeme k vedeckému výskumu

Jak přistupujeme k vědeckým výzkumům

Odborníci aj laici na celom svete neustále diskutujú o tom, ako by mala vyzerať správna strava. Tí "múdrejší" sa zhodujú, že by mala zodpovedať individuálnym požiadavkám každého človeka. Každý človek by sa preto mal stravovať iným spôsobom. Na teoretickej úrovni toto tvrdenie znie dobre, horšie je to už s jeho aplikáciou do reálnej praxe.

Najzásadnejším problémom je, ako máme vlastne tieto individuálne potreby tela vyhodnocovať. V podstate tu existujú dva diametrálne odlišné prístupy:

Prvý, historicky zakorenený a takzvaný "prirodzený", vychádza z dlhodobého pozorovania správania organizmu v rôznych situáciách, ktoré sa potom snažíme interpretovať vlastným špecifickým spôsobom. Okrem toho, že je k takejto činnosti potrebné určité znalosti ľudskej anatómie a fungovanie metabolizmu, a súčasne praktických skúseností, nie je na ňom nič zložité ani náročné. Podľa kvality stolice, nervovo-svalovej koordinácie, prejavov stresu, kvality vlasov, nechtov a pokožky a mnohých ďalších ukazovateľov môžeme usudzovať, čo sa deje v tele na úrovni metabolických procesov a zároveň ako organizmus v týchto smeroch reaguje na kvalitu stravy.
Tento systém je teda založený na pozorovaní, pocitoch (intuícii), skúsenostiach a odhadoch. Presnosť je preto veľmi pochybná. Je to však relatívny názor, pretože zástancovia týchto metód majú v rukáve pomyselné eso v podobe skutočnosti, že biologické procesy prebiehajúce v živých organizmoch sú dynamické, flexibilné, adaptabilné a ako celok prakticky nekvantifikovateľné. A v tomto smere majú pravdu, pretože všetko, čo v živom organizme nameriame pomocou akejkoľvek analytickej metódy, je len odrazom aktuálneho stavu fungovania jeho čiastkovej časti. Každým okamihom má tendenciu sa meniť, navyše každá časť tela sa vo svojom správaní a prejavoch v prevažnej väčšine prípadov podriaďuje pravidlám celku. Takto napríklad fungujú systémy ajurvédy alebo tradičnej čínskej medicíny už mnoho tisícročí. A v praxi naozaj fungujú.

Napriek tomu nie je prekvapujúce, že značná časť populácie má prirodzenú tendenciu zamerať svoju pozornosť na presnejšie diagnózy a z nich vyplývajúce diétne systémy. Druhý prístup k hodnoteniu metabolických procesov sa teda snaží byť čo najpresnejší. Je typicky analytický a označuje sa ako moderne vedecký. Je založený na princípoch, ktoré dnešná veda stanovila ako základ pre svoje fungovanie. Teda z citátu, ktorý predniesol francúzsky filozof René Descartes - "Pochybujem, teda myslím, myslím, teda som". Moderná veda si stanovila určité pravidlá, kde medzi základné patria:

1. Vedenie.
To znamená schopnosť skutočne preukázať, že to, čo skúmame, je založené na poznatkoch, a nie na domnienkach. Vedec je človek, ktorého úlohou je prostredníctvom racionálneho poznávania neustále hlbšie vnikať do podstaty skúmaného problému. Tieto objektívne poznatky potom pomocou logiky formuluje do konkrétnych pojmov, teórií a zákonov. Podľa pravidiel vedy teda nie je priestor pre žiadne subjektívne domnienky.

2. Spochybňovanie.
Proces spochybňovania je hnacím motorom pre postup vpred, pretože čokoľvek spochybňujeme – hoci sa môže jednať o novo objavenú skutočnosť – pomáha odkryť ďalšie uhly pohľadu na danú problematiku. Veda sama o sebe vznikla z filozofie, ktorá je platformou pre úvahy umožňujúce proces spochybňovania a kladenia si otázok, ktoré posúvajú úroveň poznania o kus ďalej.

Vedecký prístup sám o sebe je nevyhnutný, pretože dokáže odhaľovať skutočnosti vedúce k poznaniu. Pri snahe aplikovať vedecké poznatky pomocou vedeckého prístupu na správanie biologických systémov (t. j. na prejavy metabolizmu, zdravia alebo vzťahu stravy a zdravia) však naráža na zásadný problém v podobe neschopnosti nájsť kľúč, ktorý by umožnil spojiť obrovské množstvo informácií do funkčného celku. Dôvodov je niekoľko:

Na úrovni rýdzo teoretickej vedy je to neprehľadnosť daná stále rastúcim počtom novo objavených skutočností (informácií) – dochádza tak k stavu, ktorý veľmi trefne popisuje príslovie „Pre samé stromy nevidíme les“.

V praxi potom realitu „deformujú“ zlé interpretácie vedcov, ich egoistické snahy presadiť svoju teóriu či nekompromisné ekonomické zákony ponuky a dopytu, cez ktoré je práca väčšiny vedcov financovaná s konkrétnym (často skrytým) zámerom zo strany investora.

Zjednodušene povedané, existuje značný rozdiel medzi tým, čo vedci dokážu objaviť a definovať, a tým, ako sa tieto poznatky uplatňujú v praxi. Typickým príkladom (navyše obludných rozmerov) je systém farmaceuticko-medicínskeho komplexu a jeho zúfalá neschopnosť riešiť chronické zdravotné problémy, s ktorými si naopak dokážu elegantne poradiť nevedecky pracujúce alternatívne smery.

V rámci štúdia, ktoré poskytujeme, tak riešime, aké informácie a z akých zdrojov študentom prezentovať. Nielen že existuje nepreberné množstvo informácií týkajúcich sa zloženia a vlastností stravy a ich vplyvu na správanie jednotlivých buniek, tkanív, orgánov i systémov, ale aj obrovské množstvo ich možných interpretácií:
Pokiaľ budeme zaujímať rýdzo vedecký prístup, sme toho názoru, že budeme záujemcov o celostný pohľad na výživu silne obmedzovať v ich rozhľade a sčasti aj mystifikovať, a súčasne porastie stupeň nepochopenia a nedorozumenia, pretože:

1. Poskytneme príliš veľa informácií.

2. Je problém vybrať tie správne informácie. Teda odkazovať na konkrétne štúdie, o ktorých môžeme byť presvedčení, že sú "správne".

Zďaleka nie všetky vedecké bádania zaoberajúce sa určitou problematikou majú tendenciu sa zhodovať. Často býva opak pravdou - jedna vedecká štúdia popiera svojimi výsledkami a tvrdeniami štúdie iné.
V kurzoch sa preto snažíme podávať informácie spôsobom, ktorý vedie k premýšľaniu a hľadaniu vlastnej cesty. Niektorým ľuďom sa to nepáči, pretože nechcú pochopiť, že neexistuje jednotný systém alebo prístup k stravovaniu. Život je ale vo svojom prejave nekonečne rozmanitý a to našťastie platí aj o prístupe k stravovaniu, ktorý v tejto podobe rešpektujeme.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Taťána Kovářová

Na kurz som sa prihlásila na základe odporúčaní a kladných ohlasov na internete a rozhodne to neľutujem. Na začiatku kurzu som mala veľa informácií a ešte viac otázok, teraz mám informácií mnohonásobne viac a otázok nepatrne menej :-) Kurz bol perfektný! Komplexné informácie, forma výučby a štúdiá ma nadchli, taktiež prístup a entuziazmus lektora Martina Jelínka, ktorého považujem za jedného z našich najlepších odborníkov na výživu. Kurz môžem odporučiť každému, kto sa zaujíma o zdravý životný štýl a chce získať komplexný pohľad na problematiku výživy.

Sabina Polenkovičová

Ako zdravotná sestra vidím následky zlého životného štýlu každý deň. Moderná medicína toto rieši len podaním na to určenej medikácie. Pre ľudí som chcela robiť oveľa viac, a to najmä v prevencii. O stravovaní som sa vždy zaujímala a ľudia si ku mne (neviem prečo) chodili po rady. Tak som sa rozhodla svoje znalosti prehĺbiť a pridať im hodnotu v kurze Poradca pre výživu a suplementáciu - on-line. Polročný kurz je naozaj rozsiahly, rozhodne z neho nevyjdete, ako tzv. "rýchlokvaška" naučená iba teoreticky. Získate v ňom prehľad o rôznych výživových smeroch. Čo ako človek, preferujúci rastlinnú stravu, veľmi oceňujem. S každou ďalšou lekciou sa dozviete nové a nové informácie, medzi ktorými začnete hľadať súvislosti, až sa postupom času vypracujete na komplexný pohľad na stravovanie. Predovšetkým by som chcela vyzdvihnúť veľmi zaujímavú a zábavnú formu lekcií, a to aj tú praktickú: pracovanie s myšlienkovými mapami a hrou ZOF.

Ing. Marek Smetana

Keď sa spätne obzriem, je veľmi rád, že nastúpil sem na kurz, čo viedol stravný majster, magister Martin Jelínek. Dozvedel som sa, čo tisíce rokov východnej náuky tvrdia, ale aj šíru škálu stravovedných noviniek. Kurz bol pestrý, nechýbali snáď žiadne stravovacie teórie. Kto pozor dával a na lekcie sa pripravoval, v strave včel iste tuší, kerá bije... Vegánom že je pán Jelínek napriek, zastáva objektívne stravovacie názory. Veľká vďaka, majster, že ste mi bol v rámci kurzu ochotný všetky informácie a rady darovať! A vďaka a chvála patrí aj Vaším kurzom o mlieku, cukrovke a ako sa majú decká stravovať!