Kurzy ATAC

Často sa pýtate

Aké sú technické požiadavky na on-line štúdium?

On-line kurzy je možné študovať na stolných aj prenosných počítačoch, tabletoch aj mobilných zariadeniach. Záleží predovšetkým na veľkosti a rozlíšení obrazovky / displeja tak, aby bola študentská sekcia aj hra ZOF dobre použiteľná.

Čo presne znamená „on-line“ štúdium?

On-line štúdium prebieha formou samoštúdia v časových aj priestorových podmienkach, ktoré si študujúci volí sám. Kurz „Poradca pre výživu a suplementáciu“ je rozdelený tak, že 360 ​​študijných hodín je formou článkov v študijnej sekcii, kam účastníci dostanú prístup, zvyšok potom pripadá na tvorbu úloh vo výučbovej hre ZOF, on-line videoškolenia, on-line testy a vypracovanie seminárnej páke. V priebehu celého štúdia majú všetci študujúci možnosť konzultovať problematiku s lektorom formou prístupu do Poradne pre študentov.

Je absolvovanie kurzu podmienené vzdelaním?

Kurz je otvorený každému a prístupný aj laickej verejnosti. Nepodmieňujeme štúdium u nás vzdelaním, našou filozofiou je sprostredkovať vzdelanie každému záujemcovi.

Aké sú podmienky na prijatie na štúdium?

Predpokladom prijatia na štúdium je vyplnenie a odoslanie záväznej prihlášky (pozri tlačidlo Prihlásiť sa na kurz) a uhradenie kurzovného.

Ako postupovať v prípade, že chcem kurz uhradiť na splátky?

V tomto prípade prosím napíšte v objednávkovom formulári do Poznámky, že máte záujem o splátkový kalendár a zvoľte možnosť úhrady klasickým bankovým prevodom.

Ako dlho trvá priemerne štúdium každý deň?

Každý deň (od pondelka do piatku) sa účastníkom kurzu v študijnej sekcii zobrazia 3 témy, ktoré majú možnosť spracovať do podoby myšlienkových máp. K niektorým vybraným lekciám sú priradené úlohy, ktoré spočívajú vo vytvorení celodenného jedálnička vo výukovej hre ZOF tak, aby výsledok zodpovedal požiadavkám zadania (napr. tvorba jedálnička pre športovcov, tehotné alebo dojčiace ženy, deti, situácia rôznych zdravotných komplikácií – osteoporóza, diabetes, srdečne -cievne choroby, alergie, zápalové ochorenia črevného traktu a pod., redukciu hmotnosti a mnohé ďalšie.

Každá lekcia zodpovedá jednej tzv. študijnej hodine. Záleží vždy na študujúcich, koľko času každý deň do štúdia investujú. Jednotlivé lekcie je možné spracovať kedykoľvek v priebehu každého mesiaca, nie je teda nutnosťou študovať „poctivo“ každý deň. Časová náročnosť je tak silne individuálna, v priemere sa počíta na 30 – 40 minút denne.

Je možné kurz zvládnuť aj pri práci?

Veľká väčšina účastníkov študuje pri práci. Kurz „Poradca pre výživu a suplementáciu“ takto absolvovali už tisíce ľudí.

Trvé štúdium presne 6 mesiacov?

Po absolvovaní 360 lekcií, všetkých úloh a šiestich školení za šesť mesiacov dostanú účastníci zadanie seminárnej práce. Súčasne dostanú možnosť precvičovať znalosti na on-line testoch ako súčasť prípravy na záverečný test a obhajobu seminárnej práce, ktoré prebehnú za 4-5 týždňov po ukončení každodenného štúdia.

Neviem, či sa naučím pracovať s myšlienkovými mapami. Sú skutočne vhodné pre každého?

Princíp myšlienkových máp je historicky známy už zo starého Grécka. Dnes už je vedecky dokázané, že ich výsledná grafická aj informačná podoba presne zodpovedá pochodom v našom mozgu. Teda myšlienkové mapy vytvárame spôsobom, ako informácie vnímame. Ako príklad si predstavte situáciu, keď z jednej témy každý z nás vytvorí graficky inú myšlienkovú mapu, ktorá zodpovedá spôsobu, akým tieto informácie vníma. Odlišná bude aj napriek tomu, že informácie sú rovnaké. Praktická výhodnosť myšlienkových máp spočíva v tom, že pri jednom pohľade na Vami vytvorenú mapu s akoukoľvek témou si mozog vybaví všetky dôležité informácie, ktoré ste pri tvorbe mapy spracovávali. Odpadá tak nutnosť čítať informácie tak, ako nás učil klasický školský systém - zľava doprava, riadok za riadkom. Výsledkom je ľahká orientácia v problematike či vysokom objeme informácií. Všetkým študujúcim vždy dôkladne vysvetlíme spôsob ich tvorby, navyše je možnosť mapy vytvárať ručne alebo v jednoduchom počítačovom programe – všetko je otázkou slobodnej voľby každého študujúceho. Navyše vytvárať myšlienkové mapy nie je povinnosťou, všetko je na dobrovoľnej báze. Prácu s mapami ale odporúčame – dlhoročné sledovanie študijných výsledkov našich absolventov ukázalo, že majú absolútne zásadný vplyv na celkovú úspešnosť štúdia (študenti pracujúci s myšlienkovými mapami vykazujú v priemere o 15% lepšie študijné výsledky).

Po ukončení každého študijného mesiaca sa píše on-line test. Hodnotí sa ich úspešnosť?

Krátke písomné testy sumarizuje učivo posledných 4 týždňov. Povinnosťou študenta je zvládnuť minimálne 80%. V prípade neúspechu si účastník test napíše znova. Cieľom nie je vyprodukovať väčší objem stresu, ale zosilniť informačnú stopu v mozgu, čo dosiahneme kombináciou opakovania informácií a tvorbou myšlienkových máp, ktoré sú postavené na princípe hrania sa. Ctíme tak pravidlo učitelia národov J. A. Komenského - Škola hrou.

Tvrdíte, že kurz je zameraný predovšetkým na prax. Skutočne sú jeho absolventi po jeho ukončení schopní viesť kvalitné poradenstvo?

Sme presvedčení, že poskytovať kvalitné poradenstvo vo výžive sa môže naučiť úplne každý. Na našom trhu došlo k nešťastnej situácii, keď Ministerstvo školstva začalo udeľovať akreditácie na kurzy v poradenstve vo výžive v rozsahu 120-140 hodín štúdia. V tak krátkom rozsahu nie je možné pojať dostatok znalostí potrebných pre úspešnú prax. Absolventi takýchto kurzov ovládajú bežné základy tvorby jedálnych lístkov v podobe počítania energie a navrhnutia nutričného potenciálu. S týmto obmedzeným know-how sa v praxi ale ťažko uspieva. Aby strava pracovala v náš prospech, je nutné mať predstavu aj o zdravotnom stave klienta a úrovni jeho metabolizmu. K tomu si treba uvedomiť, že každá potravina disponuje podstatne širším spektrom „vlastností“, než je obsah energie a základných živín. Súčasťou tohto kurzu sú preto aj úlohy v podobe tvorby konkrétnych jedálnikov na výučbovej hre ZOF, na ktorých sa účastníci učia, ako by sa malo s klientom pracovať v rámci jeho individuality. Tieto znalosti potom zúročia v seminárnej práci na záver kurzu, ktorej zadanie je postavené na praktickej konzultácii skutočného človeka.

Ako mám postupovať, ak pôjdem na dovolenku alebo som dočasne pracovne veľmi vyťažený

Ak študent z akéhokoľvek dôvodu (dovolenka, pracovné vyťaženie, choroba,…) nezvláda pravidelne študovať, môže štúdium prerušiť. Akonáhle nastane vhodný okamih, bude pokračovať tam, kde skončil. O absencii či prerušení štúdia dlhšom ako 14 dní je vhodné informovať e-mailom. Vždy vyjdeme v ústrety a ponúkneme alternatívne riešenie.

Uvádzate, že absolventov kurzu podporujete v ich činnosti. Akým spôsobom?

Prax posledných 10-12 rokov ukazuje, že vďaka masovo šíreným dezinformáciám o výžive v podobe štandardizovaných jedálnych lístkov či rôznych teórií o výžive vzniká úplne neprehľadná situácia, v ktorej sa poradcovia vo výžive ťažko orientujú. Sme si tiež vedomí toho, že uspieť v stále sa rozširujúcej konkurencii nie je ľahké. Preto podporujeme absolventov aj marketingovým poradenstvom a zadarmo zviditeľňujeme ich webové projekty. Veríme, že takto vychovávame kolegov a spolupracovníkov, nie konkurentov. Prax zatiaľ potvrdzuje, že ideme správnym smerom.

Potrebujete viac informácií? Prezrite si sekciu Všetko o štúdiu.