Kurzy ATAC
Začíname za 29 dní Zobraziť prihlášku

Štátna autorizovaná skúška Výživový poradca / výživová poradkyňa

Skúška je určená záujemcom o vykonávanie profesie výživového poradcu, je budúcim predpokladom pre získanie živnostenského oprávnenia v tomto odbore.

Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce

Prípravný seminár k Štátnej skúške Výživový poradca / výživová poradkyňa

On-line seminár zhŕňa všetky dôležité informácie a podmienky nevyhnutné pre úspešné absolvovanie štátnej skúšky. Jeho súčasťou je:

 • oboznámenie sa spôsobom organizácie skúšky,
 • rekapitulácia teoretických znalostí požadovaných pri skúške,
 • praktická stránka práce s klientom a riešenie modelových situácií,
 • obsluha prístroja pre diagnostiku a analýzu telesnej kompozície používaného pri skúške,
 • práca s nutričným programom ZOFapp Profi, ktorý účastníkom v prípade ich záujmu poskytneme zadarmo na skúšky.
   
Forma:   On-line na platforme ZOOM
Rozsah seminára:   4 hodiny
Cena seminára:   38 EUR
Termín seminára:   15. októbra 2023: 11:00 - 15:00

Ako prebiehajú štátne skúšky

1

Prvá časť skúšky je formou písomného testu v rozsahu 75 minút.

Testové otázky vychádzajú od autorizujúceho orgánu, v tomto prípade od Ministerstva zdravotníctva. Pre každé kritérium sú minimálne 3 otázky. Za úspešné splnenie testu sa považuje 80 % správne zodpovedaných otázok, súčasne ale pre každé kritérium musí byť správne zodpovedaných aspoň 50 % otázok. V prípade neúspešného vykonania písomného testu nie je účastník pripustený na ústnu skúšku.

2

Druhá časť skúšky je ústna v rozsahu min. 2 hodín, ktorú vykonáva skúšobná komisia.

Tá je zložená z dvoch členov (autorizovaných osôb), ich povinnosťou je overiť u skúšaného všetky požadované kritériá (viď požiadavky Národnej sústavy kvalifikácií pre túto profesiu).

3

Súčasťou ústnej skúšky je teória.

Skúšobná komisia preveruje znalosti v oblasti výživy, biochémie a fyziológie ľudského organizmu.

4

Súčasťou ústnej skúšky je aj praktická časť.

V tejto sa rieši praktické predvedenie nutričnej a telesnej diagnostiky klienta vrátane zostavenia jedálnička a spôsobu jednania s klientom. Skúšaný tak bude vykonávať základné antropometrické a bioimpedančné meranie a analýzu existujúceho stravovacieho režimu u vybraného figuranta. Nový stravovací režim účastník vytvára pomocou nutričného programu.

5

Úspešné absolvovanie.

Na základe úspešného zloženia testu aj ústnej skúšky dostane uchádzač Osvedčenie o profesijnej kvalifikácii a Dodatok k Osvedčeniu v anglickom jazyku (Europass).

Ako postupovať

 1. Vyplňte a odošlite objednávku na štátne skúšky.
   
 2. Uhraďte poplatok za skúšku na základe inštrukcií, ktoré po odoslaní objednávky obdržíte mailom na vami zadanú e-mailovú adresu (úhrada musí prebehnúť najneskôr 7 dní pred konaním skúšky).
   
 3. Po naplnení termínu minimálne 3 účastníkov vám pošleme prihlášku. Po jej vyplnení a zaslaní späť od nás najneskôr do 21 dní obdržíte pozvánku na skúšku (podmienkou konania skúšky vo vypísaném termíne sú minimálne 3 záujemcovia).
   
 4. V prípade záujmu/potreby máte možnosť absolvovať prípravný seminár na štátne skúšky. Seminár prebieha on-line, po jeho objednaní Vám pošleme bližšie informácie o realizácii akcie.
   
 5. V prípade neúčasti na konkrétnom termíne je nutné sa podľa požiadaviek Národnej sústavy kvalifikácií riadne písomne ospravedlniť, a to najneskôr 2 dni pred skúškou. V danej situácii ponúkneme nový termín - pokiaľ nebude vyhovovať, navrhne sa do 6 týždňov od doručenia pozvánky nový termín. Pokiaľ sa uchádzač na skúšku nedostaví bez ospravedlnenia, posudzuje sa to tak, ako keby skúšku vykonal neúspešne, a úhrada za skúšku sa nevracia. V situácii neúspešného zloženia skúšky je cena opravného termínu 168 EUR.
   
 6. K štátnej skúške treba priniesť:
  1. originál prihlášky na skúšku
  2. kópiu občianskeho preukazu
  3. občiansky preukaz (bez neho nemôže byť uchádzačovi štátna skúška v danom termíne umožnená)
  4. notársky overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (možno overiť aj na Czech pointe)
 7. Súčasťou skúšok je aj vypracovanie jedálnička na vybranom nutričnom softvéri. O voľbe konkrétneho programu rozhoduje sám účastník. Súčasťou výbavy pri skúškach je aj počítač a internetové pripojenie. V prípade, že účastník pracuje s programom priamo inštalovaným v jeho vlastnom zariadení, je nutné, aby so sebou priniesol notebook/tablet/mobil. V prípade záujmu poskytneme účastníkom na skúšky zadarmo licenciu k programu ZOFapp Profi.
   
 8. Ku skúške je nutné sa dostaviť minimálne 15 minút pred jej začatím.

Ďalšie informácie

Miesto konania: Grmelova 2106/13a, Mariánske Hory, 709 00 Ostrava

Organizátor: ATAC spol. s r.o.

Číslo autorizácie: 236

Časté otázky

Je nutné na získanie ŽL a vykonávanie profesie výživového poradcu zložiť štátnu skúšku?

Zatiaľ nie, pretože poradenstvo vo výžive je činnosťou voľnou. Živnostenský list tak získate aj bez tejto skúšky. Dlhodobo sa pripravuje zmena, kedy sa uvažuje o presune výživového poradenstva do kategórie živností viazaných. Pokiaľ k tomu dôjde, bude absolvovanie tejto skúšky nevyhnutné.

Aký je rozdiel medzi skúškou rekvalifikačného kurzu Poradca pre výživu a štátnou skúškou?

Novo sa akreditujú rekvalifikačné kurzy, ktorých súčasťou už nie je záverečná skúška. Absolvent rekvalifikačného kurzu dostane Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Rekvalifikačný kurz je vhodnou a súčasne aj plnohodnotnou formou prípravy na štátnu skúšku, nie je ale podmienkou pre jej absolvovanie.

Čo je profesijná kvalifikácia?

Profesijná kvalifikácia zahŕňa definíciu znalostí a zručností v rámci danej profesie. U výživového poradcu je to teda spektrum podmienok, ktoré definuje a registruje Ministerstvo zdravotníctva SR. Jedná sa o jednotný štandard, ktorý je platný na území celej SR. Skúšku na profesijnú kvalifikáciu vykonávajú iba autorizované osoby a za vopred daných podmienok a pravidiel. Vo výživovom poradenstve na území SR sa štátna skúška považuje za najvyššiu kvalifikáciu.

Kto môže štátnu skúšku absolvovať?

O skúšku sa môže uchádzať osoba staršia ako 18 rokov s minimálne základným vzdelaním alebo aj mladšia osoba (staršia ako 16 rokov), ale len v prípade, že je účastníkom rekvalifikácie.

Aký je obsah skúšky?

Obsah skúšky definuje tzv. kvalifikačný štandard, podrobnosti nájdete tu.

Skúška sa skladá z:

1. Písomné časti formou testu v rozsahu 75 minút. Testové otázky vychádzajú od autorizujúceho orgánu, v tomto prípade od Ministerstva zdravotníctva. Pre každé kritérium sú minimálne 3 otázky. Za úspešné splnenie testu sa považuje 80 % správne zodpovedaných otázok, súčasne ale pre každé kritérium musí byť správne zodpovedaných aspoň 50 % otázok.

2. Teoretické časti, kde skúšobná komisia preveruje znalosti v oblasti výživy, biochémie a fyziológie ľudského organizmu.

3. Praktické časti, v ktorej sa rieši praktické predvedenie nutričnej a telesnej diagnostiky klienta vrátane zostavenia jedálnička a spôsobu jednania s klientom. Skúšaný tak bude vykonávať základné antropometrické a bioimpedančné meranie a analýzu existujúceho stravovacieho režimu u vybraného figuranta. Účastník vytvára nový stravovací režim pomocou nutričného programu.

Aký kurz musím vyštudovať, aby som mohol/a absolvovať štátnu skúšku?

Podmienkou absolvovania štátnej skúšky NIE JE štúdium žiadneho kurzu. Obsah skúšky definuje tzv. kvalifikačný štandard. K štátnej skúške sa teda môžete prihlásiť bez toho, aby ste absolvovali akýkoľvek kurz, pravidlá systému národných kvalifikácií toto umožňujú.

S ohľadom na špecifickosť výživového poradenstva v zmysle požiadaviek na znalosti v oblasti fyziológie ľudského organizmu, biochémie, potravinárstva, práce s klientom a systému zostavovania stravovacích režimov je pre potenciálneho uchádzača o štátnu skúšku výhodné absolvovať:

A) Ucelený systém vzdelávania v podobe kurzov Poradca pre výživu. Oba kurzy pripravia záujemcov na štátnu skúšku rovnako plnohodnotne.

B) Prípravný kurz k štátnej skúške. Jeho účelom je zhrnutie informácií a požiadaviek na vykonanie štátnej skúšky.

Je nutné absolvovať prípravný seminár na úspešné zloženie štátnej skúšky?

Prípravný seminár k štátnej skúške NIE JE nutné absolvovať. Dôvodom jeho existencie je komplexná rekapitulácia všetkých podmienok, ktoré účastník štátnej skúšky musí zvládnuť.

Čo sa stane, keď skúšku neurobím?

V situácii neúspešného priebehu štátnych skúšok má účastník možnosť vykonať opravnú skúšku v náhradnom termíne.

Aká je cena skúšky?

Cena štátnej skúšky pre verejnosť je 273 EUR.
Absolventi našich kurzov majú zvýhodnenú cenu 236 EUR.

Viac o štúdiu u nás:

Do sekcie Všetko o štúdiu

Typ kurzu:

Státní zkouška

Lektor:

Martin Jelínek

Trvanie:

1 den

Termín:

22. októbra 2023: 8:00 - 16:00
26. septembra 2023: 8:00 - 16:00

Cena kurzu:

273 €

CZK

Ohlasy
absolventov

Našimi kurzami prešlo mnoho študentov z celého sveta. Prečítajte si ohlasy niektorých z nich.

Všetky ohlasy

Lucie Čapková

Lucie Čapková

S kurzom Poradca pre výživu a doplnky stravy som veľmi spokojná, zaujal ma holistický prístup pána Jelínka, jeho snaha ukázať, že správnou výživou dokážeme ovplyvniť fyzický aj psychický stav človeka....

Celé hodnotenie

Petr Pleschinger

Petr Pleschinger

Myslím si, že po absolvovaní tohto kurzu si človek nemôže pomôcť a zmení názor na to, čo zvyčajne jedáva. Každodenné bombardovanie reklamou výrazne skresľuje pohľad na to, čo je pre...

Celé hodnotenie

Gabriela Maršálková

Gabriela Maršálková

Keď som bola mladšia, nikdy som sa nezaoberala stravou, ale ako matka som sa začala zaujímať o to, ako sa správne stravovať a čo dávať svojim deťom, aby mali všetko,...

Celé hodnotenie

Alena Václavíková

Keď som si vyberala kurz výživového poradenstva, pozrela som si všetky možné ponuky. Kurz majstra Jelínka ma však oslovil hneď na prvýkrát, ten vnútorný pocit mi povedal, že je to...

Celé hodnotenie

Nestíhate tento termín? Pošleme Vám upozornenie na nový.

Chcem upozorniť

Prihláška do kurzu

Štátna autorizovaná skúška Výživový poradca / výživová poradkyňa

Počet účastníkov:

273 €